Vrikshasana

Home / glossary / Vrikshasana

[sanskrit type= »asana » name= »Vrikshasana »]