Trikonasana

Home / glossary / Trikonasana

[sanskrit type= »asana » name= »Trikonasana »]