Svadhisthana

Home / glossary / Svadhisthana

[sanskrit type= »chakra » name= »Svadhisthana »]