Shitali

Home / glossary / Shitali

[sanskrit type= »pranayama » name= »Shitali »]