Sarvangasana

Home / glossary / Sarvangasana

[sanskrit type= »asana » name= »Sarvangasana »]