Samana Mudra

Home / glossary / Samana Mudra

[sanskrit type= »mudra » name= »Samana Mudra »]