Sahasrara

Home / glossary / Sahasrara

[sanskrit type= »chakra » name= »Sahasrara »]