Makarasana

Home / glossary / Makarasana

[sanskrit type= »asana » name= »Makarasana »]