Kanishtha Mudra

Home / glossary / Kanishtha Mudra

[sanskrit type= »mudra » name= »Kanishtha Mudra »]