Janu-Sirsasana

Home / glossary / Janu-Sirsasana

[sanskrit type= »asana » name= »Janu-Sirsasana »]