Jala Dhauti

Home / glossary / Jala Dhauti

[sanskrit type= »kriya » name= »Jala Dhauti »]