Bhramari

Home / glossary / Bhramari

[sanskrit type= »pranayama » name= »Bhramari »]