Agnisara

Home / glossary / Agnisara

[sanskrit type= »kriya » name= »Agnisara »]