Glossary Category:

Agnisara

[sanskrit type= »kriya » name= »Agnisara »]

Agnisara

[sanskrit type= »kriya » name= »Agnisara »]

Ajna

[sanskrit type= »chakra » name= »Ajna »]

Ajna

[sanskrit type= »chakra » name= »Ajna »]

Akasha Mudra

[sanskrit type= »mudra » name= »Akasha Mudra »]

Akasha Mudra

[sanskrit type= »mudra » name= »Akasha Mudra »]

Anahata

[sanskrit type= »chakra » name= »Anahata »]

Anahata

[sanskrit type= »chakra » name= »Anahata »]

Anamika Mudra

[sanskrit type= »mudra » name= »Anamika Mudra »]

Anamika Mudra

[sanskrit type= »mudra » name= »Anamika Mudra »]